Diabo kominno tieni mi todima yaaba n luo po

Diabo kominno yua n ye Gulima purovenso nni ki tie Ugulimu Resiyon nni, ñani miliyon bonbi naa (4) ki tieni mi todima ya niba nluo po

Diabo Meero Usimani Boli leni opuoliŋuani den tieni li yantiaŋanli yaali ntie ya nicaginaada ntie ne todima po :

  • A tadima
  • Yaaba npodi kaa go pia fidu
  • A cienbila (kpienbila)
  • Anibiada n cua ki teni ke ya niba nsani ki ñani bi dogi ki gedi poto

Lanwani ban den tieni ya todima buoli tie : a kokoda, mi kpama, mi naaŋanyoma leni todibuotoe. Laa paabu kuli taanma den fii miliyon bonbinaa yo. Laa paabu tenma mo den tua li binli 2019, piigancilie opiilie ndanniili daale, Diabo meeri tuonsoandiegu kani.

Nani li yantiali n ŋani ki pundi maama, Ugulimu resiyon liigayua Paalipugini LONPO den yua otaali ki pundi likani wani oba.

Yin bandi ke laa todima badu den taani yenma leni Yantenga dogu yu nye Diabo kominno nni barasi (ñinboangu) ya ŋanbima ya badu yo.

Ban maa ya ñinpagili ki baa sieni mi ñima foagimu tie metidi 654 ke ukpedimu mo tie metidi bimuu (5m), ku boangu yeni ñuamu mo fidi ki kubi mi ñima  yaama n pundi metidi kiibu bonbi 528 000, lani ntie mi ñima litidi miliyon bonbi 528.

Laa baarasi baa teni bi niba nakubili nbaa u paalu ki pugini ke li ŋoadini leni ujankpaanu leni salidinginba tuona po. Laa baarasi tuona kuli taanma ligi fii miliyon bonbi 160 yo, ke li tie Ugulimu Konseyi Resiyonali todima ki taani leni baalo tuoncagili PNGT 2 ya todima.

Diabo meero Usimani Boli den taa mi maama ki yedi ke bi jagi ki tieni li kuli dayenli ke li ŋoadini leni baalo tuonsoandiegu yaagu n ye ti diedi leni utaanyeŋamu lani ntie Akision sosiali yeni yaa todime.

O den yedi ke bi mayucianli tie ki taa u yogunu ki todi ya niba mo nye leni ku tadingu bi gbanandinni, yaaba ya fidu nji tadigi, a kpienbila leni yaa niba mo n gbee ki sani ki ŋaa bi diedi kelima anibiada po, ki ban cie mo, bi bua ki waani ke bi yantiana pegidi ki nua yaa yanyagidi buoli buoli n cua ki baa Ugulimu tinbuona kuli kelima a nibiada tuongunda po.  O go den pugini ki waani ke Yantenga ñinbuoli den biidi ke  li pundi binanii, ama Utienu leni Konseyi resiyonali leni Baalo cagili PNGT2 po, laa pakili baa ubianu.

O den juodi ki mia ban kaani ya cagili ke li baa ya diidi Baarasi yeni kubiŋanli yeni n tieni li ŋaniali ki kubi laa baaraso ŋama Diabo Kominno dojaana kuli ŋamu po.

Written by 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.